Méi wéi eng Musék!

Mäer treffen äis fir zesummen Musék ze maachen. Mee och doriwwer eraus probéiere mir den Zesummenhalt an d’Ambiance an der Musék duerch verschidden Aktivitéiten ze stäerken.

De Grillstand um Parking vun engem grousse Supermarché bei der Biff 🙂 (Photo: Sandra Weis)
Cavalcade 2017 (Photo: Sandra Weis)
en Deel vun eisem Comité während der Generalversammlung 2017 (Photo: Sandra Weis)
eise Stand bei der „porte ouverte“ vun der Muséksschoul (Photo: Sandra Weis)
eng Ekipp um Tour während dem Hämmelsmarsch (Photo: Sandra Weis)
den traditionelle Banquet fir Cäcilien-Dag, Éditioun 2017 (Photo: Sandra Weis)
um Nikloosmoart 2017 (Photo: Sandra Weis)

abonnéier d’Newsletter vun der HMP

… a verpass keen Evénement