Moien!

Merci, datt Däer de Wee fonnt hutt op de Site vun der

Harmonie Municipale Péiténg

méi wéi eng Musék!

De Galaconcert vum 22. Dezember 2017
Photo: Sandra Weis